TH  |  EN

คลังภาพ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่นักศึกษากราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา

Download :  https://psit.e-office.cloud/drive/datagroup/14/data/17
 

*** กรณีที่ท่านไม่มี username และ Password
ติดต่อ
ผู้ดูแลโครงการ : คุณ เรณุกา อานับ.
เบอร์โทร 026448150 ต่อ 81813