TH  |  EN

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปี 2562 เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ

เครดิตโดย สำนักข่าวไทย
original link : คลิก

เมื่อ :วันที่ 15 ก.ค. 2562 นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปี 2562 เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ
งาน : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ
เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
จัดโดย : สำนักพระราชวัง

        หัวข้อข่าว : เวลา 10.30 น. ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้รับพระราชทุนการศึกษาประจำปี 2562 ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยผู้ปกครองของนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อ

 รายละเอียดของข่าว :

  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ในการนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. และผู้ปกครองของนักศึกษาร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

  มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 19 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 16 คน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ทุนต่อปี เริ่มดำเนินการครั้งแรก ในปีการศึกษา 2562

  มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเว้นแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆทางคลินิก และบริหารธุรกิจ หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน 8 คน สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 6 คน

  ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 คน ศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 3 คน ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ จำนวน 1 คน นักศึกษามีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2562 สืบเนื่องจาก ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระราชดำริให้ประเทศไทยมีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงาน ก.พ. ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (University of Chinese Academy of Sciences :UCAS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันมีผู้รับทุนตามความร่วมมือดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 27 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 12 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 1 คน ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีนเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 คน รายนามนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2562 และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

  นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

  1) นางสาวมนฑากานต์ สุขประกอบ

  2) นายสุธีร์ สร้อยสังวาลย์

  3) นางสาวสาวิตรี วิไลโรจน์

  นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

  4) นายพรภวิษย์ กาพย์เกิด

  5) นางสาวพรสรวง วิวัฒนากุล

  6) นายขัตติยะ พงศ์สิริจินดา

  นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน

  7) นางสาวอรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ

  นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน

  8) นายชยุตม์ บรรเทิงจิตร

  9) นายตาวัน เจริญพิทยา

  10) นางสาวสุขุมาล แสนแก้วทอง