TH  |  EN

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปี ๒๕๖๔ เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลาเพื่อไปศึกษาต่อ

  วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.  ณ วังสระปทุม กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปี ๒๕๖๔ เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา ก่อนออกเดินทางไปศึกษา

   ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศทูลเกล้าจำนวน ๙ คน ไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ดังนี้ (๑) มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน (๒) มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน และ (๓) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน และ (๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คน

   เนื่องด้วยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน จำนวน ๔ คน จำเป็นต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัยให้ทันเปิดเรียนภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ทำให้นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยมิได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา ส่วนนักศึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโวมีกำหนดเดินทางไปศึกษาในกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงศึกษาผ่านระบบออนไลน์จากประเทศไทย โดยยังไม่มีกำหนดเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

   จากพระราชดำริให้ประเทศไทยมีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงาน ก.พ. และ มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ. เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๔ ทุนต่อปี นั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

มีผู้รับทุนจำนวน ๔ คน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีกำหนดการเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 โดยมีรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด ดังนี้

ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง 

• นางสาวชนิศา ศศิวงศ์ภักดี
• นายนรินทร์ ตระการวนิช

ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว 

• นายนนทนัตถ์ เพ็ชร์พิชั
• นางสาววราลักษม์ ปริวัตรพันธ์
• นางสาวสุดารัตน์ เกษมสุข

ทุนรัฐบาล ก.พ. กับ มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน 

• นางสาวกรณ์อัฐชญา วีณุตตรานนท์
• นางสาวพรรณเลขา หมั่นเพ็ชร
• นางสาวภวันตรี พรมสุวรรณ์
• นางสาวลักษิกา จิรโมไนย