TH  |  EN

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเปิด “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม”

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เครดิตโดย https://king9.ohm.go.th

link original : คลิก

            วันที่ 28 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิด “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม” ที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริ โดยภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน และพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างบ้านพักครู เดิมตั้งอยู่บริเวณศาลาว่าการชุมชนบ้านคีรีล้อม ต่อมาเพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น จึงย้ายมายังที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน เปิดสอนเมื่อปี 2557 ในระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 105 คน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีคะแนนโอเนตต่ำกว่าระดับประเทศ จึงจัดสอนเสริมในเวลาว่าง นอกจากนี้ยังมีโครงการระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการสำหรับชุมชนชายขอบ ตามพระราชดำริ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช. และเอไอเอส สนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ร่วมกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ พร้อมระบบตรวจวัดข้อมูลสังเกตการณ์ระยะไกล ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการทำงานและแก้ไขระบบที่ขัดข้องได้ทันท่วงที เนื่องจากศูนย์การเรียนฯ ตั้งอยู่บริเวณป่าต้นน้ำจึงมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำตกแบบผสมผสานกับพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การใช้แสงสว่างและบริการตะเกียงแสงอาทิตย์แก่นักเรียนและชุมชน ตลอดจนจัดทำระบบการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม