TH  |  EN

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม หรือวัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

    วันนี้ เวลา 14.47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม หรือวัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซี่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิสิรินธร รวมทั้งพุทธศาสนิกชนจัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการดำเนินงาน และทำนุบำรุงศาสนสถาน

    โดยเป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากมีเจดีย์เก่ารูปทรงระฆังคว่ำปรากฏเป็นหลักฐาน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โปรดให้คณะสงฆ์ในปกครองธรรมยุตไปอยู่ประจำ และสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ ต่อมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้ประทานชื่อวัดใหม่ว่า “วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม” ปัจจุบันมีพระครูประพัฒนศีลคุณ เป็นเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป สามเณร 130 รูป

    ในการนี้ ทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา โอกาสนี้ ทรงสดับพระธรรมเทศนาภาษาอังกฤษ เรื่อง “สังฆโสภณกถา” เนื้อหาเกี่ยวกับความเมตตาและการช่วยเหลือสงเคราะห์กัน ทั้งได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ “ไผ่ดำโมเดล” เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนยึดหลักศีล สมาธิ และปัญญา พร้อมกับนิทรรศการ การเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่างๆ เรื่อง “เปิดห้องเรียนเชื่อมโลกบูรณาการสู่ศตวรรษที่ 21” โดยสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาเรื่อง “ย่าม” ส่วนสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาเรื่อง “พัด” ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักธรรม ปีการศึกษา 2562 พบว่า นักธรรมชั้นตรี มีสามเณรนักเรียนสอบผ่าน 20 รูป นักธรรมชั้นโท 19 รูป และนักธรรมชั้นเอก 18 รูป

    โอกาสนี้ ทอดพระเนตร ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2562 ในโครงงานตู้เก็บโทรศัพท์นิรภัย (BOX BOX) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และห้องพยาบาล ซึ่งมูลนิธิสิรินธรและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูแลสุขภาพของสามเณรผ่าน และโครงการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรค อาทิ การดูแลสุขอนามัยและความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ตลอดจนโครงการเณรน้อยเติบโตอย่างสมวัย พบว่ามีสามเณรนักเรียนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 15 รูป ทางโรงเรียนได้จัดนมถวายวันละ 2 ครั้ง ส่วนโครงการพิชิตอ้วน พิชิตพุง พบว่า มีสามเณรน้ำหนักเกินเกณฑ์ 18 รูป ได้แก้ไขด้วยการควบคุมอาหาร และบริหารร่างกายหลังเลิกเรียน

ดูรายละเอียด | คลิก