TH  |  EN

การอบรม“โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม”

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธนาคาร HSBC) ในการดำเนิน “โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติิธรรม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน รวมถึงเรียนรู้การบริหารจัดการการเงิน และให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับช่วงวัย

  โครงการฯ ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมให้แก่เยาวชนในสถานพินิจฯและเด็กนักเรีนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เพื่อการสื่อสารสาธารณะ สร้างเสริมรายได้และประกอบอาชีพ จำนวน ๑๑ หลักสูตร ดังนี้

(๑) หลักสูตรการเงินการออม   | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง |

(๒) หลักสูตรการทำบัญชีรับ-จ่าย   | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง |

(๓) หลักสูตรจิตอาสา-จิตสาธารณะ    | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง |

(๔) หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง |

(๕) หลักสูตรการตลาดเบื้องต้น     | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง | 

(๖) หลักสูตรการขายของออนไลน์     | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง ep1/2  ep2/2 | 

(๗) หลักสูตร การทำแผ่นป้ายโฆษณา     | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง ep1/2  ep2/2 | 

(๘) หลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก     | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง ep1/3  ep2/3  ep3/3 | 

(๙) หลักสูตรการเป็น Youtuber     | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง  ep1/3 ep2/3 ep3/3  | 

(๑๐) หลักสูตรการใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง  ep1/2  ep2/2  | 

(๑๑) หลักสูตรนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ | คลิกที่นี่เพื่อดูการอบรมย้อนหลัง  ep1/2  ep2/2   |