TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นกลาง

    สวทช. โดยสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นกลาง การใช้เซนเซอร์ต่าง ๆ และการใช้บอร์ดขยายความสามารถร่วมกับบอร์ด KidBright” ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่คณะครูและนักเรียนพิการ จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ วันที่ 24 -27 มกราคม 2565 และ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการอบรมทั้ง 3 ครั้งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBright ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการใช้งานบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว ผลงานวิจัยของเนคเทค ให้แก่ครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ จำนวน 26 โรงเรียน ได้แก่

 

1. โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
2. โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี
4. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
5. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
6. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
7. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
8. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
9. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดตาก
10. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
11. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
12. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
13. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
14. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา
15. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
16. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
17. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
18. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
19. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
20. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
21. โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
22. โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
23. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
24. โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท
25. โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
26. โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจ.นครศรีธรรมราช

    โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBright มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีบอร์ด KidBright ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณ ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนเป็นนักประดิษฐ์ มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในโครงการมีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright การเขียนผังความคิดเพื่อนำไปสู่การเขียนโค้ดคำสั่งต่าง ๆ เพื่อควบคุมการทำงานของบอร์ด KidBright ตามเงื่อนไขที่กำหนด การเขียนโค้ดคำสั่งพื้นฐานผ่านโปรแกรม KidBright IDE เพื่อควบคุมการทำงานของบอร์ด KidBright รวมทั้งการใช้งานเซนเซอร์บนบอร์ด KidBright หลักสูตรที่ 2 การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นกลาง เป็นการต่อยอดความรู้จากการอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน โดยครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การเขียนโค้ดคำสั่งในการใช้เซนเซอร์ภายนอกและบอร์ดขยายความสามารถในตรวจวัดค่าต่าง ๆ ร่วมกับการใช้งานบอร์ด KidBright รวมทั้งการได้เรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ การทำงานทางไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และ หลักสูตรที่ 3 การจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright เป็นการต่อยอดความรู้จากการอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน โดยครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ดคำสั่งในการใช้เซนเซอร์ภายนอกและบอร์ดขยายความสามารถในตรวจวัดค่าต่าง ๆ ร่วมกับการใช้งานบอร์ด KidBright รวมทั้งการได้เรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ การทำงานทางไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความรู้ในการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวต่อไป