TH  |  EN

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา

      โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2563ณ ห้อง Lecture2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูได้ร่วมกันระดมสมองในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการสอนและปรับสื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาตามที่ได้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

      ซึ่งการดำเนินโครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาในโรงเรียนโสตศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น เพราะการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Facebook | คลิก