TH  |  EN

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานทันตกรรม

       

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษถึงความเป็นมาของโครงการ “การคืนความสุขในการบดเคี้ยวให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุและคนพิการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประธานการประชุม) ผศ.ทพ.การุณ เวโรจน์ รก.คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

            การจัดงานครั้งนี้ เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานทันตกรรม” จำนวน 2 วัน ซึ่งมีทันตแพทย์ จำนวน 14 คนและบุคลากรทางด้านทันตกรรมเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 26 คน จากหน่วยงานเครือข่ายและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลที่จะขยายผลไปใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำลังได้รับการติดตั้งเครื่อง DentiiScan เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแห่งละ 1 เครื่องและจะครบทั้งหมดภายในปี 2560 นี้

            แนวทางการดำเนินงานประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ มุ่งหวังให้โรงพยาบาลที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง DentiiScan สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออย่างเต็มที่และครบวงจร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงข้อมูลและเป็นเครื่องมือการรักษาภายใต้แนวคิด Digital Dentistry

 

            ในโอกาสนี้ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นักวิจัยอาวุโส สวทช. ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Dentistry” ซึ่งเป็นแนวทางในการให้บริการทางด้านทันตกรรมในยุคอนาคต ซึ่งเป็นอีกชุดงานวิจัยที สวทช. โดย เอ็มเทค และเนคเทค และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันวิจัยพัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้งานภายในประเทศ ทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีนี้จากต่างประเทศที่กำลังหลั่งไหลเข้ามา

 

             โครงการคืนความสุขในการบดเคี้ยวให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุและคนพิการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ระยะที่ 1) เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยบูรณะสุขภาวะของช่องปากจากการสูญเสียฟันสำหรับการบดเคี้ยวในผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมของคนไทย ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 2 โดยมีเป้าหมายให้ช่วยรักษาผู้ป่วยจำนวน 400 ราก (ประมาณ 200 คน)

 

เครดิต เนื้อหาข่าว : nectec

ที่มา : คลิก