TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright

  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright โดยใช้วิทยาการข้อมูลมาช่วยในการพัฒนาโครงงาน” ระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2566 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี โดยการจัดอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการพัฒนาความรู้และต่อยอดทักษะด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ร่วมกับโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่ครูและนักเรียนพิการ และเพื่อให้ครูและนักเรียนพิการได้นำความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในการต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง นอกจากนี้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ไปขยายผลในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่โรงเรียน โดยผลจากการดำเนินการอบรมให้กับโรงเรียนนำร่องในครั้งนี้จะใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลความรู้ให้แก่ครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวทั่วประเทศต่อไป

Facebook | คลิก