TH  |  EN

อบรมให้ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม Speech Viewer III และโปรแกรม Thai Speech Assessment โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

     เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้อบรมให้ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม Speech Viewer III และโปรแกรม Thai Speech Assessment ให้กับคณะครูที่รับผิดชอบงานฝึกและแก้ไขการพูดของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆและโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

     ในการอบรมครั้งนี้ นางสาวอลิสาได้สอนการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียดและให้คุณครูได้ฝึกทดลองใช้แบบฝึกหัดย่อยในโปรแกรม Speech Viewer III ทั้ง 13 แบบฝึกหัด และฝึกทดลองใช้โปรแกรมและสร้างแบบฝึกหัดในโปรแกรม Thai Speech Assessment ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถเลือกใช้และพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสม ทางคณะทำงานขอขอบคุณผู้บริหารและคุณครูทุกท่านที่มีความตั้งใจที่พัฒนาเด็กๆ พิการของเราต่อไปค่ะ

Facebook | คลิก