TH  |  EN

การส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติก

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติก ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี ให้กับครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติกในโรงเรียนนำร่องที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติก จำนวน ๙ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้สอนได้นำความรู้ด้านโค้ดดิ้งทั้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) และการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยบอร์ด KidBright มาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติก โดยเฉพาะการใช้บอร์ด KidBright เป็นเครื่องมือในสร้างสื่อการเรียนการสอนและการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนโค้ดดิ้ง สามารถเรียนรู้การเขียนโค้ดคำสั่งเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการสร้างสมาธิให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ได้ด้วย