TH  |  EN

การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อหารือโครงการ e-commerce

         ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต่างประเทศ (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารของ Thai-IDC (Thai Industrial Design Center) ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ และ ผู้บริหารศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางประสานความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. และการสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับเรือนจำและทัณฑ์สถาน เพื่อช่วยสนับสนุนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ ด้าน e-commerce

facebook  | คลิก