TH  |  EN

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร

 

กิจกรรมและกำหนดการอบรม (แบบออนไลน์)
การจัดทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2564
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 และ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

———————————————————–

 

วัตถุประสงค์

  1.      เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน
  2.      ให้ความรู้เพิ่มเติมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารที่นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงจนเกิดผลตามแผนงานที่กำหนด

 

กลุ่มเป้าหมาย

           ครูและนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ประจำปี 2564  ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร จำนวน 11 ทีม จาก 10 โรงเรียน

 

ตารางกิจกรรม

วันที่

กิจกรรม

7 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลรายชื่อโครงงานที่ได้รับการสนับสนุนทุน

17 กรฏาคม 2564

ส่งข้อเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหารและผลการทดลองเบื้องต้น (preliminary study) พร้อมส่ง PowerPoint สำหรับนำเสนอ ที่ e-mail srs@nstda.or.th  (ส่งก่อนอบรมออนไลน์ 7 วัน)

23 กรกฎาคม 2564

Online session ครั้งที่ 1 : นำเสนอ ร่างข้อเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหารและผลการทดลองเบื้องต้น (preliminary study) และนำผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น มานำเสนอประกอบ 

21 สิงหาคม 2564

 

ส่งเล่มรายงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหาร พร้อมส่ง PowerPoint สำหรับนำเสนอ ที e-mail srs@nstda.or.th (ส่งก่อนอบรมออนไลน์ 7 วัน)

27 สิงหาคม 2564

Online session ครั้งที่ 2 : นำเสนอผลงานและส่งเล่มรายงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหาร และนำผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น มานำเสนอประกอบ

17 กันยายน 2564

ส่ง (ร่าง) เล่มรายงาน

28 กันยายน 2564

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ตุลาคม 2564

ส่งงานโครงงานเข้าประกวดและนำเสนอผลงานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

กำหนดการอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 1
นำเสนอร่างข้อเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหารและผลการทดลองเบื้องต้น (preliminary study)
วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564

 

ห้องที่ 1 ขนมหวานชวนชิม

คลิกชื่อทีมเพื่อดู VDO ย้อนหลัง

เวลา

ชื่อทีม

โรงเรียน/จังหวัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

9.00 – 10.00 น.

พุดดิ้งเครือหมาน้อย

รร. ราชประชานุเคราะห์ 53

จ.สกลนคร

ดร.พีรพงศ์ งามนิคม

ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์

10.00 -11.00  น.

ผลิตภัณฑ์เยลลี่จากเนื้อ (เชอรี่) กาแฟสด

รร. ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

จ.เชียงราย

ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ

ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์

11.00 – 12.00 น.

การพัฒนาสูตรบราวนี่ถั่วลายเสือเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น

รร. ราชประชานุเคราะห์ 22

จ.แม่ฮ่องสอน

ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์

ดร.พีรพงศ์ งามนิคม

13.00 – 14.00 น.

การศึกษาผลของน้ำมันมะพร้าวต่อคุณลักษณะของเนยถั่วเหลือง

รร. ปายวิทยาคาร

จ.แม่ฮ่องสอน

ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ

ดร.อัฏฐพล อิสสระ

14.00 – 15.00 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวนมถั่วลายเสือ

รร. ขุนยวมวิทยา

จ.แม่ฮ่องสอน

ดร.อัฏฐพล อิสสระ

ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ

 

ห้องที่ 2 อาหารสมัยใหม่ และ อาหารอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ลิงค์ : https://meeting-nstda.webex.com/meet/siroj.srisarakorn

9.00 – 10.00 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกคั่วจากผักอีหลืนและห่อทีหร่า

รร. แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษาศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน

อ.พรพาชื่น ชูเชิด

ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์

10.00 -11.00  น.

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำขี้เถ้าและสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตในการลดกลิ่นฉุนของลูกเนียง ที่ใช้ในการทำหยกกรอบ

รร. สบเมยวิทยาคม

จ.เชียงราย

ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์

อ.พรพาชื่น ชูเชิด

 

11.00 – 12.00 น.

การเก็บรักษาเห็ดถอบไว้รับประทานนอกฤดูกาลโดยการทำแหนมเห็ดถอบ

รร. แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

จ.แม่ฮ่องสอน

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์

13.00 – 14.00 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสอาหารจากผักไชยา

รร. แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

จ.แม่ฮ่องสอน

ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์

ผศ.ดร.อารณี โชติโก

14.00 – 15.00 น.

ขาหมูตุ๋นสมุนไพรไทยไขมันต่ำ

รร. ราชประชานุเคราะห์ 51  จ.บุรีรัมย์

ผศ.ดร.อารณี โชติโก

ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์

15.00 -16.00 น.

Mix-dle Dee เส้นจากธัญพืช   

รร. ราชประชานุเคราะห์ 56

จ.น่าน 

ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

 

กำหนดการอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 2
นำเสนอผลงานและส่งเล่มรายงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหาร
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

 

ห้องที่ 1 ขนมหวานชวนชิม

ลิงค์ :  คลิกชื่อทีมเพื่อดู VDO ย้อนหลัง

เวลา

ชื่อทีม

โรงเรียน/จังหวัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

9.00 – 10.00 น.

พุดดิ้งเครือหมาน้อย

รร. ราชประชานุเคราะห์ 53

จ.สกลนคร

ดร.พีรพงศ์ งามนิคม

10.00 -11.00  น.

ผลิตภัณฑ์เยลลี่จากเนื้อ (เชอรี่) กาแฟสด

รร. ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

จ.เชียงราย

ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ

11.00 – 12.00 น.

การพัฒนาสูตรบราวนี่ถั่วลายเสือเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น

รร. ราชประชานุเคราะห์ 22

จ.แม่ฮ่องสอน

ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์

13.00 – 14.00 น.

การศึกษาผลของน้ำมันมะพร้าวต่อคุณลักษณะของเนยถั่วเหลือง

รร. ปายวิทยาคาร

จ.แม่ฮ่องสอน

ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ

14.00 – 15.00 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวนมถั่วลายเสือ

รร. ขุนยวมวิทยา

จ.แม่ฮ่องสอน

ดร.อัฏฐพล อิสสระ

 

 

ห้องที่ 2 อาหารสมัยใหม่ และ อาหารอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ลิงค์ : คลิกชื่อทีมเพื่อดูวีดิโอย้อนหลัง

9.00 – 10.00 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสอาหารจากผักไชยา

รร. แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

จ.แม่ฮ่องสอน

ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์

10.00 -11.00  น.

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำขี้เถ้าและสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตในการลดกลิ่นฉุนของลูกเนียง ที่ใช้ในการทำหยกกรอบ

รร. สบเมยวิทยาคม

จ.เชียงราย

ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์

11.00 – 12.00 น.

ขาหมูตุ๋นสมุนไพรไทยไขมันต่ำ

รร. ราชประชานุเคราะห์ 51  จ.บุรีรัมย์

ผศ.ดร.อารณี โชติโก

13.00 – 14.00 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกคั่วจากผักอีหลืนและห่อทีหร่า

รร. แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษาศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน

อ.พรพาชื่น ชูเชิด

14.00 – 15.00 น.

การเก็บรักษาเห็ดถอบไว้รับประทานนอกฤดูกาลโดยการทำแหนมเห็ดถอบ

รร. แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

จ.แม่ฮ่องสอน

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

15.00 -16.00 น.

Mix-dle Dee เส้นจากธัญพืช   

รร. ราชประชานุเคราะห์ 56

จ.น่าน 

ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์

รายชื่อทีมอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงงาน

     ผศ.ดร.อารณี โชติโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันตชัยพัทธนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ดร.อัฏฐพล อิสสระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร
     ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
     ดร.พีรพงศ์ งามนิคม จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
     ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     อ.พรพาชื่น ชูเชิด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์