TH  |  EN

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร

กิจกรรมและกำหนดการ

ครั้งที่ 1: คลีนิคโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์)
โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2565
โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

———————————————————–

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน
    2 ให้ความรู้เพิ่มเติมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารที่นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงจนเกิดผลตามแผนงานที่กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย
ž  ครูและนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ประจำปี 2565  ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร จำนวน 12 ทีม จาก 12 โรงเรียน

 

ห้องที่ 1 อาหารหมัก  (คลิกชื่อทีมเพื่อดูการอบรมย้อนหลัง)

อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมให้คำแนะนำ : 
1) ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา        2) ผศ.ดร.นวพร ลาภส่งผล            3) ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล         4) ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ                        5) ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ               6) ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์          7) อ.อภิเดช พงษ์ประจักษ์

เวลา

ชื่อทีม

โรงเรียน/จังหวัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

09.00 – 10.00 น.

มหัศจรรย์ส้มตีนวัว

ราชประชานุเคราะห์ 53

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

ผศ.ดร.นวพร ลาภส่งผล

 

10.00 – 11.00 น.

น้ำส้มสายชูหมักจากกระเจี๊ยบแดงสายพันธุ์ซูดาน

ราชประชานุเคราะห์ 55

11.00 – 12.00 น.

น้ำหมักผลไม้สู่เต้าหู้อ่อนเพื่อสุขภาพ

องครักษ์

ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล  ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ/ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ

13.00 – 14.00 น.

น้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยนากทองผาภูมิ

สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ/

ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ

ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์

14.00 – 15.00 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักกาดดองละว้าแผ่นอบกรอบ

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

15.00 -16.00 น.

น้ำพริกข่าผสมมะแขว่น

ราชประชานุเคราะห์ 21

อ.อภิเดช พงษ์ประจักษ์

ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล

 

 

 

 

 

ห้องที่ 2 อาหารร่วมสมัย (คลิกชื่อทีมเพื่อดูการอบรมย้อนหลัง)

อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมให้คำแนะนำ : 
1) ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์              2) อ.พรพาชื่น ชูเชิด                     3) ดร.เมทณี นพคุณ          4) ดร.พีรพงษ์ งามนิคม                          5) ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์                   6) ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์       7) อ.อภิเดช พงษ์ประจักษ์  
8) ดร.อัฎฐพล อิสสระ                        9) ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ

09.00 – 10.00 น.

เห็ดกรอบพริกกะเหรี่ยง

สบเมยวิทยาคม

ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์

อ.พรพาชื่น ชูเชิด/ดร.เมทณี นพคุณ

10.00 – 11.00 น.

โสมนัสข้าวเม่า

ราชประชานุเคราะห์ 51

ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์

อ.พรพาชื่น ชูเชิด/ดร.เมทณี นพคุณ

11.00 – 12.00 น.

ไส้อั่ว Vegan

แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา

ดร.พีรพงษ์ งามนิคม

ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์

13.00 – 14.00 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟรนช์ฟรายส์ข้าวดอยอัดแท่งจากข้าวดอยเชียงราย

ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์

อ.อภิเดช พงษ์ประจักษ์

14.00 – 15.00 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเขือเทศครัมเบิ้ลบาร์

ขุนยวมวิทยา

ดร.อัฎฐพล อิสสระ/ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ

ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์

15.00 -16.00 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบลอนดี้ (Clondies) เพื่อสุขภาพแท่งอบกรอบ

ราชประชานุเคราะห์ 56

ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ ดร.พีรพงษ์ งามนิคม

พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.