TH  |  EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กในโรงพยาบาล"

VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 1

 วันที่ 23 พฤภาคม 2565  คลิก
 วันที่ 24 พฤภาคม 2565  คลิก
 วันที่ 25 พฤภาคม 2565  คลิก

VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 2

 วันที่ 31 พฤภาคม 2565  คลิก 
 วันที่ 1 มิถุนายน 2565  
คลิก
 วันที่ 2 มิถุนายน 2565  คลิก

VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 3

 วันที่ 6 มิถุนายน 2565  คลิก
 วันที่ 7 มิถุนายน 2565  คลิก
 วันที่ 8 มิถุนายน 2565  คลิก