TH  |  EN

จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน

 การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน ให้แก่ผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษมีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะในการสร้างสรรค์งานจากคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้ ภายหลังการอบรม ผู้ต้องขังจะได้สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนเกี่ยวกับการดูและตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และการจัดทำการ์ตูนสติ้กเกอร์ไลน์