TH  |  EN

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จลงจากห้องสมุดพร้อมปัญญา เพื่อทอดพระเนตรห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ การฝึกวิชาชีพการประกอบอาหารคาว-หวานของผู้ต้องขัง ห้องเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) ห้องเรียนผู้ไม่รู้หนังสือ และห้องฝึกวิชาชีพช่างสิบหมู่ จากนั้น ผู้แทนผู้ต้องขังทูลเกล้าฯ ถวายผลงานการฝึกวิชาชีพ “ลงรักปิดทอง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนผู้ต้องขังชาย –หญิง จำนวน 2 ราย

ติดต่อได้ที่ 
       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 8189
   

ขอขอบคุณ