TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง 1 “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับทำโครงงานด้วย KidBright” ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และลำปาง

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดค่ายอิคคิวซัง 1 “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับทำโครงงานด้วย KidBright” ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และลำปาง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักวิชาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่สามเณร และ ดร. กิติศักดิ์ เกิดโต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมนักศึกษาพี่เลี้ยง 15 คน จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Programming เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับทำโครงงานด้วยบอร์ด KidBright และสามารถจัดทำข้อเสนอโครงงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนหรือชุมชน ทั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 80 รูป/คน (สามเณร 65 รูป, ครู 15 คน/รูป, จาก 10 โรงเรียน)
ดูรายละเอียดได้ที่ facebook