TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”

       ค่ายอิคคิวซัง ๒ / ๒๕๕๗ เกิดขึ้นเพื่อให้สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงาน ได้นำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงานผ่านเว็บไซต์ โดยมี ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และ คุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ และพี่ๆ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้กับสามเณร ตลอดจน ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่อาสาสมัครมาเป็นพี่เลี้ยงค่าย เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะการทำโครงงงาน เพื่อคาดหวังว่านักศึกษาจะเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้ไปใช้ได้เมื่อออกสอนที่โรงเรียนต่อไป นอกจากนี้ยังมีอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดสามวันของการอบรม

       กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยดี จากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์การสอน และบุคลากรทั้งอาจารย์ และนักศึกษาที่มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายรวม ๕ คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สนับสนุนรถบัสรับ-ส่งสามเณรจากจังหวัดน่านและลำปาง ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงค่ายจำนวน ๑๗ คน ในงานนี้ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ช่วยถ่ายวีดิทัศน์ และตัดต่อเนื้อหาการอบรม ไว้เป็นแหล่งข้อมูลให้สามเณรใช้ทบทวนเนื้อหาเมื่อกลับไปที่โรงเรียนได้ด้วย วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนสถานที่พักให้กับครู สามเณร จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี