TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง 3 “นำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากกิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานประจำปี ๒๕๖๐” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

          โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 3 “นำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากกิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานประจำปี 2560” และอบรมประกอบหุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกล่าวให้โอวาสและปิดกิจกรรมประจำปี 2560 และคุณมนตรี นิรมิตศิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาวี บาย เดอะเบรน ผู้สนับสนุนทุนทำ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ให้เกียรติมอบรางวัล ให้กับสามเณรที่มีผลงานการทำ โครงงานดีเด่น ในปี 2560 
          ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน สำหรับมอบให้นักเรียนในโครงการได้ใช้เป็นทุนในการทำโครงงานหรือนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน ชุมชน
          ค่ายอิคคิวซัง 3 จัดขึ้นเพื่อให้สามเณรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลงานสิ่งประดิษฐ์ ต่อยอดการนำเสนอและเขียนข้อเสนอโครงงาน โดยได้รับฟังข้อเสนอแนะจากทีมคณะกรรมการตรวจผลงาน ได้แก่ อาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธ, ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ, คุณเกสร กาลจิตร์, อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ เและคุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ ทั้งนี้ มีโครงงานจำนวน ๒๙ เรื่อง จาก 14 โรงเรียน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยมีสามเณรและครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการฯ รวมจำนวน 98 รูป/คน