TH  |  EN

การวางแผนจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อ : วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2561
สถานที่ : อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี 
โดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         การจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ Smart Farm, Smart Energy, Smart Industry : การวางแผนจัดทำหนังสือ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2561 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าการอบรม จำนวน 76 คน จาก 11 แห่ง ประกอบด้วย

  • ครูนักเรียน จำนวน 54 คน (ครู 17 คน, นักเรียน 37 คน) จาก 9 โรงเรียน
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน จาก 3 แห่ง (ม.ธรรมศาสตร์, ม.บูรพา, มทร.ธัญบุรี)
  • นักวิจัยเนคเทค จำนวน 11 คน จาก 3 ห้องปฏิบัติการ
  • พนักงาน สวทช. จำนวน 6 คน