TH  |  EN

กิจกรรม “Show & Share 2018: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

      โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ปีที่ ๕) ให้แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.), โรงเรียนพระปริยัติธรรม, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม, เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกิจกรรม “Show & Share 2018: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน ๕๐๐ รูปคน โดยประมาณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก