TH  |  EN

กิจกรรม “Show & Share 2017: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “Show & Share 2017: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ทสรช., สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม และอาจารย์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน/สามเณรเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ Thailand Robofest Junior 2016

        กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ ๔๒๐ คนจาก ๒๖ แห่ง ได้แก่

        1. สามเณรและครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม (16 แห่ง)

        2. นักเรียนและครูโรงเรียน ทสรช. (26 แห่ง)

        3. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (2 แห่ง)

        4. นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ (8 แห่ง)

 

รูปภาพกิจกรรม

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก