TH  |  EN


Show&share 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จัดโดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2560