TH  |  EN

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

          ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT)

ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการกับบุคลากรทางการศึกษา เช่น บุคลกรจากสำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนครูเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม 2. ประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ประจำปี ๒๕๕๙ และแนวทางในการจัดส่งผลงาน 3. ประชุมหารือร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อหาแนวทางในการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม PBL using ICT ให้กับโรงเรียนเครือข่าย กิจกรรมดังกล่าว ครูเครือข่าย ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมรวม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน 

เว็บไซต์ : ภาพกิจกรรม: คลิกที่นี่

ติดต่อได้ที่

         ฝ่ายเลขานุการ

         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     

โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 81807 , 81813-19        

E-mail :