TH  |  EN

นิทรรศการเผยแพร่ผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล19 มีนาคม 2565

     เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) ได้จัดงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการตลาดดิจิทัล สำหรับชุมชนชายขอบ ภายใต้โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ ประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอผลงานด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการตลาดดิจิทัล และการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่อง “การผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วย LED แบบพึ่งพาตนเอง” ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยได้รับเกียรติจาก คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พันตำรวจเอก ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานสาขามีเดียอาต์ส คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ผู้แทนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนตามพระราชดำริ ฯ และคณะทำงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีดาบตำรวจสมดุลย์ โพอ้น ครูใหญ่ คณะครู นักเรียน รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) และผู้แทนชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานในครั้งนี้

ผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วย
      • ผลงานของนักเรียน “ชมรมการพัฒนาทักษะอาชีพ” การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การทอผ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์พริก กาแฟ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในท้องถิ่น
      • ผลงานของนักเรียน “ชมรมไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ทางโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมีบางช่วงติดปัญหาสัญญาณไม่เพียงพอในการใช้ระบบสื่อสารแบบออนไลน์ ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ แม้จะพบกับอุปสรรคในด้านต่างๆ แต่คุณครูและผู้เรียนไม่ย้อทอ และสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและสามารถใช้สื่อการเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ได้

     โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานพันธมิตรเพื่อจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมเป็นคณะทำงาน ให้คำปรึกษาและติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันทั้งในรูปแบบออนไลน์และการลงพื้นที่นิเทศติดตาม และเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาตลอดกิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบและนำไปขยายผลยังโรงเรียน ตชด. อื่น ๆ ต่อไป