TH  |  EN

ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เรื่อง: การออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขามีเดียอาตส์ และมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เรื่อง: การออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก) ภายใต้การดำเนินโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 และจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การสร้างคุณค่า การใช้ประโยชน์จากไผ่ และแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(ไผ่) บรรยายโดย นายโชคดี ปรโลกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียน ตชด. กลุ่มเยาวชนต้นทะเล ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู และชาวบ้านในชุมชนร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 60 ท่าน

    จากนั้น ฝ่ายเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ กรรมการมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และคณะติดตามได้หารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับดาบตำรวจสมดุล โพอ้น ครูใหญ่ และผู้แทนชุมชนบ้านหม่องกั๊วะ โดยมีนายโชคดี ปรโลกานนท์ และ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแนวทางการทำงาน ในครั้งนี้ด้วย

facebook | คลิก