TH  |  EN

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไปทำวิจัยระยะสั้น
ที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย สาธารณรัฐสิงคโปร์
(Singapore International Pre-Graduate Award
at the Agency for Science, Technology and Research: A-STAR)

       ด้วยสำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Agency for Science, Technology and Research: A-STAR) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ สำนักงานตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ Biopolis และ Fusionopolis (https://www.a-star.edu.sg/) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้นแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไปทำวิจัยระยะสั้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัยของสำนักงาน A-STAR โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนภายใต้ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสิงคโปร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

     

ใบสมัคร

     

     

รายละเอียด

     1. จำนวนทุนที่เปิดรับ : จำนวน 4 ทุน

     2. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานวิจัย  :   ระยะเวลา 2 เดือน – 6 เดือน ขึ้นอยู่กับโครงการ/หัวหน้าโครงการที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานวิจัย

     3.หัวข้อวิจัย : สามารถเลือกหัวข้อวิจัยใน 4 สาขา ได้แก่
          1) Biomedical Sciences                  
          2) Computing and Information Sciences
          3) Engineering and Technology        
         4) Physical Sciences

     4. คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
 • กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 – 4 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยที่ห้องปฏิบัติการของ A-STAR
 • เกรดเฉลี่ยในการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.30
 • มีความสนใจที่จะเป็นนักวิจัยอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
 • สามารถเดินทางไปร่วมวิจัยที่ห้องปฏิบัติการของ A-STAR ได้ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานวิจัย
 • สามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก
 1. กำหนดการ :
กิจกรรมระยะเวลา
(1)    ประกาศรับสมัคร20 มกราคม 2567 – 15 มีนาคม 2567
(2)    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์20 มีนาคม 2567
(3)    สัมภาษณ์และคัดเลือกเบื้องต้น
23 มีนาคม 2567
(4)    สัมภาษณ์โดย A*STAR supervisor25 มีนาคม 2567 – 30 เมษายน 2567
(5)    นำรายชื่อผู้ที่เหมาะสม กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ภายในพฤษภาคม 2567

(6)    ผู้ได้รับการคัดเลือกเดินทางไปร่วมปฏิบัติงานวิจัย

(ระยะเวลาปฏิบัติงานวิจัย 2 เดือน – 6 เดือน ขึ้นอยู่กับโครงการ/หัวหน้าโครงการที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานวิจัย)

ตั้งแต่กันยายน 2567 เป็นต้นไป
(ระยะเวลา 2 เดือน – 6 เดือน ขึ้นอยู่กับโครงการ/หัวหน้าโครงการที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานวิจัย)

(7)    นำเสนอผลการเข้าร่วมการปฏิบัติงานวิจัยต่อคณะกรรมการ

หลังจากเดินทางกลับจากปฏิบัติงานวิจัย
 1. สิ่งที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ :
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ รวมค่าที่พัก) ในอัตราเดือนละ 2,000 เหรียญสิงคโปร์
  จะได้รับสนับสนุนจาก A-STAR ภายใต้ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
 • มูลนิธิฯ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • ค่าประกันภัยการเดินทาง (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล)
  • ค่าวีซ่า
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม (one-time settling-in allowance) 10,000 บาท

                        *** ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ***

 1. หลักฐานการสมัคร:
 • ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน 1 ฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา
  กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 • หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา เขียนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ท่าน รวม 2 ฉบับ (ถ้ามี)
 • ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 1. วิธีการสมัคร
 • ผู้สมัครดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://princess-it.org/scholarship/a-star/
  พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้
 • ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารต่างๆ ไปที่

         9.รายชื่อโครงการวิจัยที่นักศึกษาสามารถเลือกไปปฏิบัติการวิจัย (SIPGA Projects List) ดูได้ที่

                  SIPGA Project List (Web).xlsx

                 SIPGA Project List (Web).pdf

         10. ข้อมูลเพิ่มเติม

         11.  ติดต่อเพิ่มเติม
                 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                 เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
                 โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ
                 และหากผู้สมัครนำส่งเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณของมูลนิธิฯ ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ