TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์

 

สถานที่ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก (๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖o

เครดิตโดย : nectec

คลังภาพ : คลิก

                   เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖o ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว โดยมีคณะผู้บริหารจากราชอาณาจักรไทยเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานประกอบด้วย ร.อ.ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี สํานักชลประทานที่ ๕ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ ดร.ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) และคณะครูจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีหัวข้อการหารือและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่อง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗)

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกําพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว อันสืบเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                 ดําเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกําพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีพระราชกระแสรับสั่งว่า ควรประสานงานกับหน่วยงานในประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จึงได้ประสานงานกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) โครงการชลประทานอุดรธานี สํานักชลประทานที่ 5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ความช่วยเหลือใน ๓ ด้าน คือ

๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สถานที่ ห้องเรียน และอุปกรณ์การทดลอง
๒. พัฒนาและคัดเลือกหลักสูตรและกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ สปป. ลาว เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้จริง
๓. พัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการอบรมเทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนไทยกับ สปป. ลาว

โครงการฯ มีการดำเนินงานในระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งกรอบการพัฒนาใน ๓ ด้าน คือ

๑. ด้านโครงการพื้นฐานด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบโดย สำนักงานกปร. โครงการชลประทานอุดรธานี และ สสวท.
๒. ด้านหลักสูตร กิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์
๓. ด้านพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักได้แก่ สสวท. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และ มจธ.

                   การตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การส่งมอบอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรมให้ครูประจำของโรงเรียน มีองค์ความรู้และสามารถใช้อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนได้ คณะทำงานฝ่ายไทยได้อนุญาตให้ทางโรงเรียนฯ สามารถเปิดใช้งานในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้แล้ว และจะรอหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงเปิดอาคารปฏิบัติการในลำดับต่อไป