TH  |  EN

การอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

สถานที่ ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
ระหว่างวันที่ 23 -25 ม.ค. 2560
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาความรู้ครูทุกชั้นเรียน (ม.1 – ม.7) โดยแยกห้องอบรม เพื่อให้ความรู้ครูแต่ละสาขาอย่างละเอียดและใกล้ชิด ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จำนวน 6 คน, วิชาชีววิทยา จำนวน 5 คน,
วิชาเคมีจำนวน 4 คน และ วิชาฟิสิกส์จำนวน 5 คน
2. นำปัญหาจากการติดตามตรวจเยี่ยมมาพัฒนาหลักสูตรให้ความรู้ครูในการอบรมฯ เช่น การจัดการห้องเรียน เทคนิคการสอน ฯลฯ
ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม
1. ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากเรื่อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ เทคนิคการสอน
2. เนื้อหาหลักสูตร มีความเหมาะสม สนุกสนาน ไม่มากเกินไป
3. การแยกห้องอบรม ทำให้ครูสามารถลงมือปฏืบัติได้อย่างละเอียด และใกล้ชิดวิทยากรมากขึ้น
ภาพการอบรม