TH  |  EN

การประชุมการจัดการน้ำบริโภคโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน ร่วมกับ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)

       เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชาดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ประชุมหารือกับ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การจัดการน้ำบริโภคให้แก่ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี เพื่อวางแผนแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางด้านการจัดการน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียนดังกล่าว ซึ่งมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำผิวดินมีการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชกระแสรับสั่ง ให้มูลนิธิฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

        ผลการประชุมสามารถหาแนวทางจัดหาน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้แก่โรงเรียน และชุมชนได้ โดยแบ่งแผนการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ แผนระยะสั้น (ปัจจุบัน – กันยายน 2561) จัดหาน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียนได้ แผนระยะยาว (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) จัดหาน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียงได้