TH  |  EN

การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี

 

 


เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 /2561 ว่ามีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา โรงเรียนจำเป็น ต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนต่อไปผลการติดตามการดำเนินงานแผนเร่งด่วนและแผนระยะสั้นปี 2561 -2562  จัดหาแหล่งน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน และชุมชน
• โรงเรียน ตชด. มีบ่อบาดาล และ ระบบน้ำประปาสำเร็จรูปแล้ว
• โรงเรียน ตชด และชุมชนพื้นราบรอบโรงเรียน 20 หลังคาเรือน มีน้ำบริโภคและอุปโภคเพียงพอต่อความต้องการ
• โรงเรียนและชุมชนมีการวางแผนจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารน้ำร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนแผนระยะยาว ปี 2562 -2564 โครงการสมุนไพรรักษ์น้ำ Herbs for Healthy Water (เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งต้นน้ำชุมชน ให้สะอาดปราศจากสารปราบศัตรูพืช )• ให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรและส่งเสริมการปลูกขมิ้นชันระหว่างร่องแปลงยางพารา
• จัดตั้งกลุ่ม นักวิทย์รุ่นเยาว์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Young Smart Scientist) ในโรงเรียน ตชด.
• เตรียมจัดหาระบบกรองน้ำที่สะอาดเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน ให้กับชุมชนต้นน้ำ

แผนการดำเนินงานต่อไป
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชน สามารถบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง
2. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรปลอดภัยครบวงจร และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ และแรงจูงใจในการทำเกษตรแบบปลอดภัย

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 หน่วยงาน
1) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
6) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
7) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม
8) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
9) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
10) ชุมชนบ้านเทพภูเงิน

Facebook |  คลิก