TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

โครงงานการพัฒนาโรงเรือนเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบอัตโนมัติด้วยบอร์ดคิดไบร์ท
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กทม

ผู้จำทำโครงงาน
นางสาวอรรัมภา มาลัยหวล
นางสาวกัญจนลักษณ์ นันทะเพ็ชร
เด็กชายจิรัฏฐ์ มาเที่ยง

ครูที่ปรึกษา
นางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล
นางสาวพิชญา สุภาสวัสดิ์