TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

ผู้จัดทำ นายภานุวัฒน์ คำจันทร์ นางสาวฉันทิศา สกลโอฬาร

ครูที่ปรึกษา นางดวงพร สุจันทร์ นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์