TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

 โครงงาน Smart Water Tank
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดทำ
นางสาวภัทรภรณ์ บังคมธรรม
นายนรวิชญ์ สุใจ
นายเก่ง ลุงคำ

ครูที่ปรึกษา
นายพงศ์ชัย เชยโต
นายยงยุทธ คำอ้วน