TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดทำ
นางสาวสุภาวดี เพียอิน
นายธีรภัทร ถิ่นแดง
นายรัชชานนท์ ในโนน

ครูที่ปรึกษา
นางสาวกรรณิกา แดงนา
นางสาวอรทัย บุญธรรม