TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ Automatic Farm
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่รี

ผู้จัดทำ
สามเณรศุภชัย อามาตมนตรี
สามเณรอานุภาพ อิ่มใจ
สามเณรธนกร จันทิมา

ครูที่ปรึกษา
นางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า