TH  |  EN

พระราชทานทุนการศึกษา 2560

 

คณะนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และ นักเรียนทุนรัฐบาลตามความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่องาน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

จัดโดย : สำนักพระราชวัง

 

หัวข้อข่าว :

เวลา 10.01 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และนักศึกษา ผู้ได้รับทุนความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา โอกาสนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับทุนฯ ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และผู้ปกครองของนักศึกษา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

online : Ch7 News  ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 21 ส.ค. 2560 เวลา 20:07 น

ที่มา : คลิก

 

รายละเอียดของข่าว :

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน และนักเรียนทุนรัฐบาลตามความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ. และสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ในการนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. และผู้ปกครองของนักศึกษาร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาบริหารศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๓ ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ปัจจุบัน มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 10 คน และกำลังศึกษาอยู่ 3 คน

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนระดับปริญญาโท ด้านเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร หลักสูตร 1 ปี จำนวน ๒ ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบัน มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 2 คน และกำลังศึกษาอยู่ 2 คน ในปีการศึกษา 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษาเป็นขั้นตอนสุดท้าย มีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง จำนวน 3 คน และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน จำนวน 2 คน

สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำริให้ประเทศไทยมีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงาน ก.พ. ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (University of Chinese Academy of Sciences :UCAS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาลตามความร่วมมือดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 25 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 10 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 1 คน ในปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 คน

รายนามนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปีงบประมาณ 2559

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

1) นายภากร พุทธาภิรัตน์

2) นายดนุพร อักษรอินทร์

3) นางสาวธนัชพร นันทาภิวัธน์

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน

1) นางสาวอรพินท์ อานนท์ธนทรัพย์

2) นางสาวรุจิดา ศรีแหลมทอง

นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน

1) นางสาวรพิศา จารปัญญาชีพ

2) นายปิยะวัฒน์ ปิติกุลธรรม

3) นายวชิรยงยศ ทิมาบุตร

 

รูปภาพ

รูปภาพที่ 1 : นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และ นักเรียนทุนรัฐบาลตามความร่วมมือของ สำนักงาน ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

รูปภาพที่ 2: นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ปีการศึกษา 2560

จากซ้าย-ขวา: นายดนุพร อักษรอินทร์ นางสาวธนัชพร นันทาภิวัธน์ นายภากร พุทธาภิรัตน์

 

รูปภาพที่ 3 : นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ปีการศึกษา 2560

จากซ้าย-ขวา: นางสาวอรพินท์ อานนท์ธนทรัพย์ นางสาวรุจิดา ศรีแหลมทอง

 

รูปภาพที่ 4 : นักเรียนทุนรัฐบาลตามความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปีงบประมาณ 2559

จากซ้าย-ขวา: นายวชิรยงยศ ทิมาบุตร นางสาวรพิศา จารปัญญาชีพ นายปิยะวัฒน์ ปิติกุลธรรม