TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การพัฒนาด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60 เวลา 20.15 น. ช่อง 9

เครดิตโดย nstdachannel.tv

link original : คลิก

 

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานในประเทศไทย ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า แขวงเวียงจันทน์ หรือโรงเรียนหลัก 67 ใน สปป. ลาว เนื่องจาก การเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมีเฉพาะภาคทฤษฎี ยังขาดปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์

            สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมดำเนินงานให้ความช่วยเหลือในสามด้าน คือ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สถานที่ ห้องเรียน และอุปกรณ์การทดลอง พัฒนา และคัดเลือกหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ สปป. ลาว เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้จริง และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการอบรมเทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนไทยกับ สปป. ลาว

           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “อิคคิวซัง” เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของสามเณรด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว และเปิดโอกาสให้สามเณรทำโครงงานที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียนหรือชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบจัดทำโครงงานจากโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน

           แม้สามเณรจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกล ก็สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับคนอื่น สามเณรบางแห่งทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่แก้ปัญหาได้จริงในโรงเรียน บางแห่งส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปประกวดในเวทีต่างๆ และทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย

โครงการกำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/lindau