TH  |  EN

การอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง แสง สี และการมองเห็น

 

            มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง แสง สี และการมองเห็น ระหว่าง วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้กับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

             มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมต่อยอดเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง สี และการมองเห็น ให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมกับนักเรียนปฐมวันในโรงเรียนได้ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีครูเข้าอบรม 27 คน จาก 9 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ชนกพร ประทุมทอง รองประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมและเป็นที่ปรึกษาให้กับครูในโครงการอย่างต่อเนื่อง

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

คลังภาพ : คลิก


รูปกิจกรรม