TH  |  EN

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

  ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 นั้น ทรงมีรับสั่งให้ทางโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ดำเนินการอบรมครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 14 แห่งในภาคใต้ เพื่อเพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับครู และเพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ความสามารถในด้านนี้ไปใช้ในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนได้ จึงได้มีการดำเนินงาน “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” ขึ้น ในปี 2548 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร และครู ให้เข้าใจการนำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและการเรียนการสอน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไป โครงการฯ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง กระทั่งปัจจุบัน (ปี 2563) มีโรงเรียนในโครงการฯ ทั้งสิ้น 16 โรงเรียนใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา อ่านต่อ

   วัตถุประสงค์

     1. พัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร และครู ให้เข้าใจการนำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและการเรียนการสอน

     2. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไป

   กิจกรรม

     1. กิจกรรมสนับสนุนการใช้ไอซีทีไปใช้ในการเรียนการสอน/การบริหาร เช่น การจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สื่อการสอน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี ส่งเสริมให้มีกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโรงเรียนได้ร่วมกับหน่วยงานพี่เลี้ยง เป็นต้น

     2. กิจกรรมพัฒนาการประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น

      • กิจกรรมส่งเสริมการแบ่งปันประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้กับผู้บริหารและครูในกลุ่ม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
      • กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย โดยร่วมจัดกิจกรรมให้กับครูและนักเรียน ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้
      • กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการใช้ไอซีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
      • กิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับโรงเรียน ทสรช.

     3. กิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 16 โรงเรียน จาก 4 จังหวัด

  1. จังหวัดนราธิวาส 6 โรงเรียน
     (1) นิรันดรวิทยา
     (2) ต้นตันหยง
     (3) จรรยาอิสลาม
     (4) อิบตีดาวิทยา
     (5) อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์
     (6) ดารุลฮิกมะห์
     (7) อิสลามบูรพา

   2. จังหวัดปัตตานี 5 โรงเรียน
     (1) พีระยานาวินคลองหินวิทยา
     (2) บ้านกูวิง
     (3) ธรรมพิทยาคาร
     (4) ศาสตร์อิสลาม
     (5) บากงวิทยา

   3. จังหวัดยะลา 2 โรงเรียน
     (1) อิสลามศาสน์ดารุสลาม
     (2) สมบูรณ์ศาสน์

   4. จังหวัดสงขลา 2 โรงเรียน
     (1) ส่งเสริมอิสลาม
     (2) ธรรมคีรีวิทยา