TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส

              วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นต้นหยัง จังหวัดนราธิวาส 

facebook: คลิก


รูปภาพ