TH  |  EN

อบรมการอ่านเพื่อความเข้าใจ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

              มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรม “การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

มีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในการทำกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ และให้ครูสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ต่อไป

              มีครูเข้าอบรมรวม 32 คน จาก 13 โรงเรียน
              ในการอบรมดังกล่าวได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ เป็นนักวิชาการที่ถ่ายทอดความรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้ดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และมีศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดอบรมและจะเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษากับโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป

facebook: คลิก

คลังภาพ: คลิก

รูปภาพ