TH  |  EN

ความเป็นมา

 

 

    สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyuankwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เพื่อทรงสังเกตและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทซัมซุง ทั้งนี้เพราะความร่วมมือนี้อาจนำไปใช้ในโครงการของกลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ในการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพลังงานวิทยาศาสตร์ ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการ Transmission Electron Microscope และห้องปฏิบัติการกราฟีน ต่อมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ดำเนินการขยายความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป

    ต่อมาคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานและศูนย์นาโนเทคฯ ได้มีการเจรจาความร่วมมือ รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของทั้ง 2 ฝ่าย ตลอดจนจัดประชุมวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยีร่วมกัน และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ทางมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวนไม่เกิน 5 ทุนต่อปี และทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจำนวนไม่เกิน 5 ทุนต่อปี เป็นระยะเวลา4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ทางด้านนาโนเทคโนโลยีซึ่งมุ่งมั่นไปศึกษาต่อ/ทำวิจัยหลังปริญญาเอกใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ 1) Graphene 2) Supercapacitor และ 3) Three-dimensional printing technology

    ในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย

    ปัจจุบัน (ปี 2560) มีนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานจำนวน 2 รุ่น รวม 8 คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอกไปทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน รวม 5 คน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 81813 (เยาวลักษณ์) / 81815 (เรณุกา)
อีเมล : yaowalak@nstda.or.th / renuka@nstda.or.th

ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน

ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง