TH  |  EN

     การเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซียประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

     ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวัน อาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม YT-711 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรุงเทพมหานคร นั้น

     ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ปรับรูปแบบวิธีการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา จากเดิมที่ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปลี่ยนเป็นรูปแบบวิธีการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จึงขอประกาศการเข้ารับการสัมภาษณ์แบบออนไลน์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

ตามเอกสารด้านล่างนี้

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 (เยาวลักษณ์) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : yaowalak@nstda.or.th