TH  |  EN

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนเป็นสำคัญ จึงได้ดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราช โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยชั้นนำของโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมปฏิบัติการวิจัย เช่น วิจัยขั้วโลกความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ความร่วมมือไทยจู -โน และสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาครูและนักวิทยาศาสตร์ ไทยได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนการศึกษาต่อในสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศต่างๆ เช่น นักศึกษา และ ครูฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการอบรมภาคฤดูร้อนที่เซิร์น, เดซี และ จีเอสไอ ทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ เป็นต้น   ดูโครงการทั้งหมด

กิจกรรม : โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ภาคเรียนที่ ๒ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ภาคเรียนที่ ๒ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต

     ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ทรงตระหนักถึงประโยชน์ และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ที่ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้เน้นคุณภาพและความสัมฤทธิ์ผลมากกว่าปริมาณ โดยการเอาใจใส่และติดตามอย่างจริงจังมากกว่าการใช้วัตถุหรืออุปกรณ์ เน้นการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อความสมดุลพอดีในหลายๆ มิติ มากกว่าการนำความเจริญเข้าไปอย่างรวดเร็วเกินไปจนไม่เกิดผลดีกับชุมชน ทั้งให้ถ่ายทอดส่วนที่สำเร็จด้วยดีแก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เพื่อขยายผลในวงกว้างต่อไป  ดูโครงการทั้งหมด

กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก 67 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เอ็นเทค สวทช. สรุปผลการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติด้านการประยุกต์ไอซีที เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ (NAVANURAK) ภายในชุมชนบ้านหม่องกั๊วะทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซด์ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พ ย. – 3 ธันวาคม 66 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกรียติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัย

     สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยชั้นนำของโลก เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสร่วม ปฏิบัติการวิจัย เช่น วิจัยขั้วโลก ความสัมพันธ์ ไทย-เซิร์น ความร่วมมือ ไทย-จูโน เป็นต้น  ดูโครงการทั้งหมด

กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัย

รับสมัครนิสิต/นักศึกษาผู้สนใจด้านนิวทริโนเข้าร่วมอบรม THAI-KATRIN School on Neutrino Physics (กิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – KATRIN และ KIT ตามพระราชดำริฯ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการไอทีเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในอันที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนในชนบทและเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสได้แก่ คนพิการ เด็กป่วยในโรงพยาบาล ผู้ต้องขัง และเยาวชนในสถานพินิจฯ ทรงมีพระราชดำรัส ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนทรงให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มจึงโปรดเกล้าให้จัดทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเกื้อหนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ ได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม และ กลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง เด็กป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ ดูโครงการทั้งหมด

กิจกรรมโครงการไอทีเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส

Brochure มูลนิธิฯ

จดหมายข่าว

Previous slide
Next slide

ข่าวในพระราชสำนัก

ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน และผู้บริหารสถาบันในประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือไทย-ไอซ์คิวบ์ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะกรรมการความร่วมมือการวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ และทรงเป็นองค์ประธานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน กับสถาบันในประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือไทย-ไอซ์คิวบ์ จำนวน ๔ สถาบัน

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้บริหาร และนักฟิสิกส์พลังงานสูงของเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research: CERN) ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานอบรมฟิสิกส์พลังงานสูงระยะสั้นเอเซียยุโรปแปซิฟิก (Asia-Europe-Pacific School of High Energy Physics) ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย และคณะกรรมการโครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดำริฯ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะบุคคลจากสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (China National Space Administration: CNSA) และคณะบุคคลจากหอดูดาวดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Astronomical Observatory: SHAO) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันของไทยที่ร่วมดำเนินการโครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศ และการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุ VGOS เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลความก้าวหน้าของโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการผู้บริหาร และผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ ไอซ์คิวบ์ และอีเทอร์ ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) เข้าเฝ้าฯ ขอรับพระราชทานพร ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายงานประจำปี

Previous slide
Next slide

ผลการดำเนินงาน

Previous slide
Next slide

อบรมออนไลน์

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ Reskill/Upskill เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ และการสื่อสารเพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสำหรับโรงเรียน ภายใต้โครงการ ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

เอกสารโครงการต่างๆ
ภายใต้มูลนิธิ

Previous slide
Next slide

ประกาศมูลนิธิฯ

บริจาคสมทบ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Previous slide
Next slide

บริจาคสมทบผ่านช่องทางอื่นๆ