กิจกรรมล่าสุด ภายใต้โครงการไอทีเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเนคเทค สวทช. เสริมทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เหล่าเยาวชนพิการทางการได้ยิน-บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้วย KidBright AI Platform

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนพิการสองคนที่เป็น “กรณีศึกษาพระราชทาน” จังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดอบรมหลักสูตรการทำโครงงานเกษตรอัฉริยะ (AI Coding for Smart Agriculture)

กิจกรรมทั้งหมดภายใต้โครงการไอทีเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส